การบริการด้านสุขภาพ

43% รายงานว่าความเสียหายและการเน่าเสียของผลิตภัณฑ์เป็นจุดเสียหายห่วงโซ่อุปทานระดับโลกที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง1

การจัดส่งยารักษาโรคและผลิตผลทางชีวภาพที่ปลอดภัยให้ตรงต่อเวลาเป็นบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความสามารถในการทำกำไรของอุตสาหกรรมการบริการด้านสุขภาพ อย่างไรก็ตาม การขนส่งสินค้ามูลค่าสูงที่มีความอ่อนไหวต่อระยะเวลาและอุณหภูมินั้น ต้องใช้ความเที่ยงตรงในระบบโลจิสติกส์ เพื่อลดความเสี่ยงของสินค้าที่จะเกิดความเสียหายหรือสูญหาย การสูญเสียผลกำไร และที่สำคัญที่สุดคือ การให้บริการผู้ป่วยอย่างทันเวลา

ข้อเท็จจริงที่ว่าผลิตภัณฑ์มากมายนั้นมาจากตลาดเกิดใหม่ก็ยิ่งเพิ่มความซับซ้อนให้มากยิ่งขึ้น ด้วยการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตที่แผ่ขยายไปทั่วโลก ตลาดจึงเปลี่ยนแปลงได้ง่ายมากกว่าที่เคยเป็น บริษัทที่มีห่วงโซ่อุปทานระดับโลกเผชิญหน้าความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึง การยึดมั่นในความต้องการซึ่งควบคุมบังคับหลายประการ ระยะเวลาการรอคอยสินค้าที่นานขึ้นและการหยุดชะงักของอุปทาน ที่เป็นผลมาจากภาษีอากรทั่วโลกและความมั่นคงทางการเมือง และ/หรือ ทางเศรษฐกิจในประเทศต้นทาง หรือ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์

ในหน้าของแนวโน้มเหล่านี้ บริษัทต่างๆ จะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในขณะที่รักษาต้นทุนไว้ให้อยู่ภายใต้ความควบคุมที่เข้มงวด นี่อาจทำให้สำเร็จได้โดยการสร้างแบบจำลองการดำเนินงาน ที่สามารถลดความเสี่ยง ตอบสนองอย่างเป็นระบบต่อการหยุดชะงักทางห่วงโซ่อุปทาน และป้องกันมูลค่าของสินค้าตั้งแต่ต้นจนจบ

อุตสาหกรรมการบริการทางด้านสุขภาพได้เพิ่มความซับซ้อนเข้าไป เนื่องจากความต้องการที่ควบคุม นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ต้องการการจัดเก็บและการขนส่งที่อ่อนไหวต่ออุณหภูมิ และความท้าทายของการขยายเข้าไปยังตลาดที่มีโครงสร้างพื้นฐานความร่วมมือทางบริการด้านสุขภาพที่จำกัด ไว้วางใจให้มืออาชีพเช่น UPS® และ UPS Capital® ช่วยบรรเทาจุดปัญหาเหล่านั้นในห่วงโซ่อุปทานของคุณ เพื่อขับเคลื่อนความเติบโตให้ธุรกิจ และตอบสนองอุปสงค์ทางอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลง

แหล่งข้อมูล: 1. 2013 UPS PAIN IN THE (SUPPLY) CHAIN STUDY