Woman packaging a box

ขอใบเสนอราคา

มาคุยกันว่าเราจะช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจของคุณได้อย่างไร

vector

Submission Successful
ต้องระบุชื่อจริง ชื่อจริงไม่ถูกต้อง
ต้องระบุนามสกุล นามสกุลไม่ถูกต้อง
ต้องระบุชื่อบริษัท ชือบริษัทไม่ถูกต้อง
ต้องระบุประเทศ ประเทศไม่ถูกต้อง
ต้องระบุเมือง/จังหวัด ชื่อเมือง/จังหวัดไม่ถูกต้อง
ต้องระบุรหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไม่ถูกต้อง
จำเป็นต้องใช้อีเมล อีเมลไม่ถูกต้อง
ต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง
จำเป็นต้องใช้ Recaptcha ระบบทดสอบผู้ใช้บริการในการยืนยันตัวตนว่าเป็นมนุษย์ไม่ถูกต้อง

สินค้ามูลค่าสูง

 Window display of silver, diamond, and green gemstone jewelry

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดส่งแบบมีประกันของ ParcelPro Select® สำหรับเครื่องประดับและการจัดส่งที่มีมูลค่าสูงอื่น ๆ ของคุณ

การดำเนินการทางพิธีการศุลกากรที่มีประสิทธิภาพ

Male wearing glasses working on his laptop at a table

นอกจากนี้ พนักงานที่มีประสบการณ์ของเรายังจะช่วยคุณยื่นเอกสารสำหรับพิธีการการส่งออกและนำเข้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนดูแลการแสดงและการดำเนินการทางพิธีการศุลกากรจากกรมศุลกากรไทย

การคุ้มครองห่วงโซ่อุปทาน

 Male wearing a hard hat and vest standing in front of pallets with arms folded

รับความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งพัสดุ UPS® ของคุณ